سالنامه آپادانا

سالنامه 1403

گاه‌شماری شیوه تعیین و نگهداری و تنظیم حساب زمان و تاریخ است که محور آن سال می‌باشد. در جهان شیوه‌های گوناگونی از گاه‌شماری رواج دارد.
گاهنامه یا سالنما (سالنامه) یا تقویم بیشتر به محاسبه و نمایش یک‌دوره یا یک سال گفته می‌شود.
سالنامه آپادانا با بهره گیری هم‌زمان از نیروهای متخصص و دستگاه‌های پیشرفته اقدام به طراحی و تولید انواع سالنامه کرده است. این سالنامه‌ها در چند مدل مختلف همگام با نیازهای مخاطبان خاص خود طراحی و آماده‌سازی شده‌اند. برای آشنایی با محصولات سالنامه آپادانا می‌توانید وارد بخش سالنامه شده و محصولات و تعرفه‌ها را مشاهده نمایید.

سالنامه اروپایی چرم طرح پوست مار

کد ۱
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم رادمان

کد ۲
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم نیکان

کد ۳
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم شاین

کد ۴
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم آیهان

کد ۵
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم آرشام

کد ۶
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم کارنوال

کد ۷
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم کراش

کد ۸
2 رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم هلیکس

کد ۹
۵ رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم هلیکس

کد ۹
۵ رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک 

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم ترمو دیپلمات

کد ۱۰
۲ رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک / داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم پینتون

کد ۱۱
۳ رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: داغکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم نقاشی آبرنگ

کد ۱۲
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم نفیس

کد ۱۳
۲ رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: داغکوب/ طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه اروپایی چرم لاکچری

کد ۱۴
تک رنگ
قطع: ۱۳ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه رقعی چرم آیسل

کد ۱۵
۴ رنگ
قطع: ۱۴ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه رقعی چرم نویان

کد ۱۶
تک رنگ
قطع: ۱۴ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه رقعی چرم ترمو دیپلمات

کد ۱۷
۲ رنگ
قطع: ۱۴ در ۲۲
نوع چاپ: لیزر روی پلاک / طلاکوب / داغکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه حافظ وزیری ترمو لب طلا

کد ۱۸
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه حافظ وزیری ترمو برجسته لب طلا

کد ۱۹
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه شعرا رقعی ترمو لب طلا

کد ۲۰
تک رنگ
قطع: ۱۴ در ۲۲
نوع چاپ: داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم کینگ

کد ۲۱
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم ترمو پرستش

کد ۲۲
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری ترمو سیاه قلم

کد ۲۳
۲ رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم ترمو دیپلمات

کد ۲۴
۲ رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک / داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم طرح پوست مار

کد ۲۵
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم پینتون

کد ۲۶
۳ رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم آیسل

کد ۲۷
۴ رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم آرشام

کد ۲۸
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم نیوفیس

کد ۲۹
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم لاکچری

کد ۳۰
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم جمعه جدا عرشیا

کد ۳۱
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم جمعه جدا پوست مار

کد ۳۲
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه وزیری چرم جمعه جدا ترمو دیپلمات

کد ۳۳
تک رنگ
قطع: ۱۷ در ۲۴
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه چرم ترمو ۱/۸ نفیس

کد ۳۴
۲ رنگ
قطع: ۱۲ در ۱۷
نوع چاپ: داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه چرم ترمو ۱/۸ دیپلمات

کد ۳۵
۲ رنگ
قطع: ۱۲ در ۱۷
نوع چاپ: لیزر روی پلاک / داغکوب / طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

سالنامه چرم ۱/۸ پینتون

کد ۳۶
۳ رنگ
قطع: ۱۲ در ۱۷
نوع چاپ: لیزر روی پلاک

بزرگ‌نمایی تصویر

رومیزی کارت پستال

کد ۳۷
قطع: ۱۷ در ۲۳
نوع چاپ: طلاکوب
فضای چاپ: ۵ در ۱۵

بزرگ‌نمایی تصویر

رومیزی جهانگردی

کد ۳۸
قطع: ۱۷ در ۲۳
نوع چاپ: طلاکوب
فضای چاپ: ۵ در ۱۵

بزرگ‌نمایی تصویر

رومیزی طرح گل

کد ۳۹
قطع: ۱۷ در ۲۳
نوع چاپ: طلاکوب
فضای چاپ: ۴ در ۲۰

بزرگ‌نمایی تصویر

رومیزی نقاشی آبرنگ

کد ۴۰
قطع: ۱۷ در ۲۳
نوع چاپ: طلاکوب
فضای چاپ: ۴ در ۲۰

بزرگ‌نمایی تصویر

لوح تقدیر نفیس ترمو

کد 312
نوع چاپ: داغکوب /طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

لوح تقدیر سلفون طرح وکتور

کد ۳۱۳
نوع چاپ: طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

لوح تقدیر سلفون طرح ترنج

کد ۳۱۴
نوع چاپ: طلاکوب

بزرگ‌نمایی تصویر

دفاتر تحصیلی آپادانا

دفاتر فانتزی

دفاتر تحصیلی آپادانا یک انتخاب ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان می‌باشد. دفترهایی با جلد خاص و جذاب برای نوجوانان و داخله‌های منحصر به فرد که می‌تواند برای استفاده روزمره دانش آموزان جذاب کننده باشد. اگر برای محصل‌ها دنبال هدیه‌ای ویژه هستید، با ما همراه باشید...

هدایای تبلیغاتی آپادانا

هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی آپادانا با توجه به کیفیت مرغوبی که دارد می‌تواند بهترین گزینه برای افرادی باشد که غیر از سالنامه برای مخاطبان خود دنبال هدیه‌ای نفیس هستند. آپادانا با تجربه‌ای چندین ساله در عرصه هدایای تبلیغاتی، بهترین مشاور شما خواهد بود.

تاریخچه گاه‌شماری ایرانی

تاریخچه گاه‌شماری ایرانی

تاریخ گاه‌شماری ایرانی به بیش از چهارهزار سال پیش بازمی‌گردد. با گذر زمان و در طول تاریخ گاه‌شماری در ایران تغییرات زیادی در خودش دیده‌است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که گاه‌شماری در ایران از گاه‌شماری بابلی، که گاه‌شماری خورشیدی-مهی بود ریشه گرفته‌است. اما ایرانیان نظام خورشیدی را برای گاهشماری‌ها بکار بردند. حدود ۲۵۰۰ سال پیش، یعنی بعد از میلاد زرتشت و شکل‌گیری حکومت هخامنشیان، گاه‌شماری در ایران تغییراتی کرد. با گسترش آیین زرتشت، گاه‌شماری زرتشتی در ایران رسمیت یافت. تغییرات گاه‌شماری در طول دوره پیش‌از اسلام، ادامه یافت و با ورود اسلام به ایران، برای قرن‌ها گاه‌شماری قمری در کنار گاه‌شماری خورشیدی کاربرد داشت. با توجه به نیاز اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین پیشرفت علوم در دوره اسلامی، دانشمندان ایرانی زیادی دست به مطالعه و اصلاح گاه‌شماری زدند.
خیام با ارائه گاه‌شمار جلالی که دقیق‌ترین نظام گاه‌شماری خورشیدی است، گام بزرگی در این راستا برداشت. در ادامه دوره اسلامی نیز گاه‌شماری ایرانی با دگرگونی‌های زیادی روبرو بود و انواع نظام‌های گاه‌شماری بصورت گسترده یا محدود در ایران کاربرد داشت. در در ابتدای قرن چهاردهم هجری خورشیدی، گاه‌شماری رسمی ایران که یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین و منظم‌ترین نظام‌های گاه‌شماری است، با تصویب مجلس شورای ملی ایران کاربرد سراسری یافت.

سالنامه آپادانا

سالنامه آپادانا با گرد هم‌آوری گروه‌های تخصصی در زمینه چاپ و صحافی و با بهره‌گیری از مدرن‌ترین ماشین‌آلات توانسته است محصولاتی مانند سالنامه و هدایای تبلیغاتی را با کیفیت مطلوب در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

نشانی سالنامه آپادانا

ایران، تهران، خیابان خاوران، بعد از فرهنگسرای خاوران، نرسیده به اتوبان امام علی، داخل کانون مالک اشتر، سالنامه آپادانا

آدرس ایمیل سالنامه آپادانا

apadanahormozi{@}gmail.com

     

سالنامه آپادانا

تمام حقوق مادی و معنوی سایت نزد مدیریت سالنامه آپادانا محفوظ است.
طراحی وب

مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین